Provozní řád

Lezecká stěna v MAKAK Aréně je určena výhradně pro sportovní aktivity volného lezení, pro výcvik lezení v rámci výuky tělesné výchovy a k pořádání lezeckých soutěží.

Každý Návštěvník MAKAK Arény je povinen se ještě před užíváním lezecké stěny s tímto provozním řádem seznámit a řídit se jím. Vstupem do Prostoru lezecké stěny Návštěvník potvrzuje, že se s tímto provozním řádem podrobně seznámil, plně mu porozuměl a bude se pravidly v něm obsažených bezvýhradně řídit.

1. VÝKLAD POJMŮ:

Definované výrazy mají v tomto provozním řádu MAKAK Arény následující význam:

Dítě: Návštěvník mladší 15 let;

Dospělý: Návštěvník starší 18 let;

MAKAK Aréna: Provozovna na adrese Liberecká 480/104, 466 01 Jablonec nad Nisou;

Mladistvý: Návštěvník starší 15 let a mladší 18 let;

Návštěvník: Každá osoba, která vstoupí do Prostoru lezecké stěny (bez ohledu na to, zda se přímo účastní lezení a/nebo jištění při lezení jiné osoby, a nebo se jen zdržuje v Prostoru lezecké stěny;

Odborný dozor: Osoba určená Provozovatelem za účelem zajištění instruktáže lezení;

Prostor lezecké stěny: Prostor do vzdálenosti 30 m všemi směry od lezecké stěny v rámci prostor MAKAK Arény;

Provozovatel: MonteSi s.r.o., se sídlem Liberecká 480/104, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 07874685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 43139

2. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE PROSTOR LEZECKÉ STĚNY :

2.1      Vstup do Prostor lezecké stěny je možný pouze po úhradě vstupního poplatku, přičemž Návštěvník je povinen kdykoliv k výzvě Provozovatele předložit potvrzení o jeho zaplacení. V opačném případě může být Návštěvník z prostor Lezecké stěny vykázán.

2.2      Návštěvníkům je přísně zakázáno vstupovat do Prostoru lezecké arény pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek a/nebo je v Prostorách lezecké stěny konzumovat. Provozovatel je oprávněn osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu či jiné omamné a psychotropní látky, vstup do Prostor lezecké stěny odepřít, popřípadě takovou osobu vykázat, a to bez nároku na vrácení vstupného.

2.3      Každý Návštěvník bere na vědomí, že vstupuje do Prostor lezecké stěny na vlastní odpovědnost a nebezpečí a potvrzuje, že si je plně vědom a srozuměn s veškerým nebezpečím, které může v souvislosti s prováděním aktivit volného lezení na lezecké stěně vzniknout. Aktivita volného lezení a s tím spojené činnosti (např. jištění při volném lezení) vyžadují z povahy věci výbornou fyzickou a psychickou kondici (absence závratí apod.), zkušenosti, odpovídající proškolení s technikou volného lezení (resp. jištění vč. zachycení případných pádů) a znalosti používání lezeckého vybavení. Návštěvník je oprávněn vstoupit do Prostoru lezecké stěny pouze tehdy, splňuje-li všechny předpoklady uvedené v předchozí větě. V opačném případě a/nebo v případě pochybností je Návštěvník povinen obrátit se na Provozovatele, aby tento určil, zda bude Návštěvníkovi umožněn vstup do Prostoru lezecké stěny, a to ať už samostatně nebo pouze v doprovodu Odborného dozoru.

2.4      Provozovatel důrazně doporučuje všem Návštěvníkům, kteří vstupují do Prostoru lezecké stěny poprvé a/nebo nemají s aktivitami volného lezení obsáhlé zkušenosti a/nebo mají jakékoliv zdravotní komplikace, které by mohli mít na tuto aktivitu vliv, vstoupit do Prostor lezecké stěny výhradně pod dohledem Odborného dozoru. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za újmu na zdraví a/nebo škodu na majetku Návštěvníků, která vznikla v důsledku přecenění vlastních schopností, neznalosti vlastního zdravotního, porušení jakékoliv povinnosti vyplývající z tohoto provozního řádu a/nebo neuposlechnutí pokynu Odborného dozoru a/nebo jiné osoby zastupující Provozovatele.

2.5      Nad rámec shora uvedeného Provozovatel výslovně nedoporučuje vstup do Prostor lezecké stěny osobám se zdravotními potížemi týkajícími se zejména kardiovaskulárních onemocnění, jakož i jiným osobám s jakýmkoli psychickým či fyzickým omezením, které by mohlo negativně ovlivnit jejich způsobilost k aktivitě volného lezení.

2.6      Dále Provozovatel nedoporučuje vstup do Prostor lezecké stěny těhotným ženám a dětem mladším 4 let, vyjma Provozovatelem vedených aktivit, které jsou pro uvedené osoby a/nebo skupiny osob přímo určené.

2.7      Dítě je oprávněno vstoupit do Prostor lezecké stěny pouze v doprovodu svého zákonného zástupce nebo jiné dospělé osoby, které jím bylo Dítě svěřeno, přičemž zákonný zástupce nebo doprovázející dospělá osoba přebírá za Dítě plnou odpovědnost a odpovídá Provozovateli za to, že Dítě bude dodržovat tento provozní řád.

2.8      Mladistvý je oprávněn vstoupit do Prostor lezecké stěny pouze v doprovodu svého zákonného zástupce nebo jiné dospělé osoby, které jím byl Mladistvý svěřen nebo Odborného dozoru nebo pokud předloží Provozovateli řádně vyplněný a podepsaný Souhlas zákonného zástupce s provozováním sportovní činnosti, jehož vzor je k dostání u Provozovatele a nebo tehdy, je-li Mladistvý Členem MAKAK Arény ve smyslu ustanovení 2.1 Všeobecných obchodních podmínek pro užívání Členských karet MAKAK dostupných na webové adrese: https://www.makakarena.cz/vseobecne-obchodni-podminky-pouzivani-clenskych-karet-makak.

2.9     Mladistvý, resp. jeho zákonný zástupce, souhlasí, že Provozovatel je oprávněn evidovat a verifikovat pro svou potřebu Souhlasy zákonných zástupců.

2.10  Provozování podnikatelské činností v celém areálu lezecké stěny je povoleno pouze se souhlasem provozovatele lezecké stěny.

2.11  Každý Návštěvník je povinen řídit se pokyny Odborného dozoru a/nebo jiného zástupce Provozovatele. Návštěvníkům je v rámci MAKAK Arény umožněno zapůjčení sportovního vybavení pro volné lezení. Toto vybavení je Návštěvník povinen používat v souladu s výrobcem stanoveným návodem k používání a v jeho mezích s doporučeními Odborného dozoru. V případě, že Návštěvník používá vlastní sportovní vybavení, Provozovatel v žádném případě neodpovídá za jeho technický stav a způsob užití.

  1. - dodržovat běžná společenská pravidla a dobré mravy;

ZÁKLADNÍ ZÁSADY A PRAVIDLA PRO PROVOZOVÁNÍ AKTIVIT V PROSTORÁCH LEZECKÉ STĚNY:

Návštěvník je povinen dodržovat v Prostorách lezecké stěny tyto základní zásady a pravidla bezpečného volného lezení a sportovních aktivit:

Návštěvník je povinen:

-   chovat se tak, aby neohrožoval či neomezoval ostatní Návštěvníky. V případě výskytu úrazu je povinen Návštěvník poskytnout zraněnému první pomoc a/nebo neprodleně přivolat lékaře a/nebo Odborný dozor a/nebo jinou osobu zastupující Provozovatele;

-   udržovat v Prostoru lezecké arény čistotu a pořádek;

-   dodržovat zásady protipožární prevence a seznámit se s Požární poplachovou směrnicí vyvěšenou v Prostoru lezecké stěny;

-   dodržovat veškeré pokyny Provozovatele umístěné v Prostoru lezecké stěny (zejména kontrola délky lan, dodržování zákazů vstupu, používání samojistící brzdy, atd.);

-   se před volným lezením navázat na jistící lano, a to uzlem dle norem UIAA – vůdcovský - protisměrný osmičkový. Je přísně zakázáno navazovat se na lano pomocí karabiny a dračí smyčky;

-   být při volném lezení bezpečně jištěn druhou osobou. Sólové lezení je zakázáno, vyjma boulderingu, který je povolen výhradně na boulderingové stěně nad dopadištěm;

-   v případě, že je tzv. druholezec lézt na laně, které je vedeno skrz postupová jištění, která musí během lezení odepínat a ukončit výstup v místě, kde bude jištěn minimálně přes dvě postupová nebo koncová jištění;

-   neprodleně ohlásit Odbornému dozoru a/nebo osobě zastupující Provozovatele jakékoliv zjištěné technické závady na lezecké stěně včetně uvolněného chytu, jistícího prostředku atd. a dále na tuto skutečnost upozornit i jiného Návštěvníka, který má bezprostřední záměr do narušené cesty nastoupit;

-   v případě, že zjistí porušování tohoto provozního řádu jiným Návštěvníkem, v jehož důsledku by mohla vzniknout újma na zdraví a/nebo škoda na majetku jiných Návštěvníků a/nebo Provozovatele, je povinen okamžitě upozornit na toto jednání Oborný dozor a/nebo jinou osobu zastupující Provozovatele; a

-   opatrovat své osobní věci a předcházet jejich zničení, ztrátě a/nebo odcizení. Provozovatel v žádném případě neodpovídá za jejich ztrátu, zničení či odcizení, ledaže je přímo převezme do úschovy. Návštěvník je oprávněn uschovat si své osobní věci přímo u Provozovatele.

 

Je zakázáno:

-   při volném lezení vynechávat jistící body. Návštěvník je povinen se zapnout na jistící bod nejpozději v okamžiku, kdy se jisticí bod nachází ve výši jeho pasu;

-   při výstupu odbočit z linie zvolené cesty, pokud by tím mohl být jakkoliv omezen a/nebo ohrožen kterýkoliv z ostatních Návštěvníků. Na jedné výstupové linii je zakázáno současné lezení více jak jednoho Návštěvníka;

-   jištění dvou Návštěvníků najednou ve stejné karabině postupového a koncového jištění;

-   dobírání v jistícím bodě, nácvik stavění, dlouhé pády apod. Spouštění jištěné osoby musí probíhat plynule a takovým způsobem, aby nebylo ohroženo zdraví této osoby a/nebo dalších Návštěvníků;

-   zdržovat se v prostoru pod stěnou, pokud nejde o osoby, které právě lezou či jistí jinou osobu;

-   upravovat stávající cesty, vyjma osob k tomu pověřených provozovatelem; a

-   kouřit v rámci celé MAKAK Arény.

 

 Osoba, která jistí Návštěvníka je povinna: (i) věnovat se činnosti jištění s nepřetržitou pozorností, a to po celou dobu výstupu i sestupu (spouštění) jištěné osoby, (ii) povolovat či dobírat lano takovým způsobem, aby minimalizovala délku případného pádu jištěné osoby, (iii) zachytit pád jištěné osoby tak, aby nedošlo k jejímu zranění či zranění ostatních Návštěvníků a/nebo k poškození lezecké stěny, postupového jištění či jiných horolezeckých pomůcek.

 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1.   Návštěvník může Provozovatele kontaktovat prostřednictvím kontaktů uvedených na https://www.makakarena.cz/kontakt.

4.2.   Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv tento provozní řád změnit.

4.3.   Tento provozní řád je závazný pro všechny Návštěvníky Makak arény počínaje dnem jeho zveřejnění na https://www.makakarena.cz/provozni-rad. Vyjma uvedené adresy na webových stránkách Provozovatele, je tento provozní řád vyvěšen v prostoru recepce, tj. u vstupu do MAKAK Arény a taktéž v Prostorách lezecké stěny

Návštěvník může Provozovatele kontaktovat prostřednictvím kontaktů uvedených na https://www.makakarena.cz/kontakt.Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv tento provozní řád změnit.

4.4.   V případě, že kterékoliv ustanovení (či jeho část) tohoto provozního řádu se stane nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, nebude takové ustanovení nebo jeho část v daném rozsahu považována za součást tohoto provozního řádu; uvedeným není dotčena zákonnost, platnost a/nebo vymahatelnost zbývající části tohoto provozního řádu.

4.5. V Makak aréně, provozované spol. MonteSi s.r.o., akceptujeme používání benefitních karet Multisport.

 

Všeobecné podmínky používání benefitní karty Multisport najdete k náhlednutí na provozovně.

 

V Jablonci nad Nisou dne 11.12.2023

Petr Roubíček, jednatel

MonteSi s.r.o.

Nahoru