VOP používaní členských karet MAKAK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ ČLENSKÝCH KARET MAKAK

 1. SMLUVNÍ VZTAH

 1. Těmito smluvními podmínkami („Podmínky“) se řídí používání Členských karet MAKAK vydaných společností MonteSi s.r.o., se sídlem Liberecká 480/104, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 078 74 685, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 43139, jejichž prostřednictvím má Člen nárok na poskytování slev na Služby v rámci MAKAK Arény.

 2. Zřízením Členské karty MAKAK a využíváním Služeb vyjadřuje Člen svůj souhlas s těmito Podmínkami. Pokud s těmito Podmínkami či jakoukoliv jejich částí Člen nesouhlasí, není oprávněn k používání Členských karet MAKAK ani využívání Slev.

 3. Postupy shromažďování, používání a sdílení osobních údajů Člena, které byly Členem sděleny za účelem užívání Členské karty MAKAK a využívání Slev, se řídí zásadami ochrany osobních údajů MAKAK, které se nacházejí na adrese https://www.makakarena.cz/zpracovani-osobnich-udaju („Zásady ochrany osobních údajů“).

 1. MAKAK ČLENSTVÍ A POSKYTNUTÍ SLEV

 1. Členem MAKAK Arény („Člen“) se může stát fyzická osoba starší 15 let, která (i) při zřízení Členského účtu řádně a pravdivě vyplní povinné údaje v rámci registračního formuláře, (ii) potvrdí souhlas s Podmínkami, se Zásadami ochrany osobních údajů a provozním řádem MAKAK Arény a (iii) učiní Vklad alespoň v částce 1.000,- Kč. V případě, že se jedná o osobu mladší 18 let, je nutné, aby rovněž předložila Souhlas zákonného zástupce s provozováním sportovní činnosti, jehož vzor je k dostání v MAKAK Aréně. Registrovat se je možné na webových stránkách MAKAK Arény nebo v osobně MAKAK Aréně.

 2. Člen bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a je podmínkou vzniku členství. Vznikem členství vyjadřuje Člen souhlas s Podmínkami, se Zásadami ochrany osobních údajů a provozním řádem MAKAK Arény.

 3. Členství a první vydání Členské karty MAKAK je bezplatné. Za každé další vydání Členské karty MAKAK (např. z důvodu ztráty nebo poškození) bude Členovi účtován poplatek ve výši 50,- Kč.

 4. Člen MAKAK Arény:

 • má právo na poskytnutí Slev v rámci MAKAK Arény na vybrané služby („Služby“) hrazené Členskou kartou MAKAK dle aktuálního ceníku MAKAK;

 • má právo kdykoliv své členství zrušit, a to na základě písemné žádosti o ukončení členství; a

 • má povinnost udržovat v rámci svého Členství své osobní údaje aktuální a v případě jejich změny kontaktovat MAKAK Arénu.

 1. MAKAK Aréna:

 • má právo určit rozsah a povahu Služeb a kdykoliv je dle svého uvážení změnit; a

 • má právo (resp. povinnost k žádosti Člena, a to do 1 měsíce od doručení) ukončit členství v případě že (i) nebude z Členského účtu více jak 12 po sobě jdoucích měsíců uhrazena žádná Služba, (ii) Člen poruší Podmínky a/nebo provozní řád MAKAK Arény.

 1. Výše slevy na poskytnutí Služeb v rámci MAKAK Arény („Sleva“) je stanovena na základě výše posledního vkladu na Členský účet („Vklad“). Výše slevy činí:

 • 8 % z ceny Služeb v případě Vkladu alespoň 1.000,-Kč;

 • 10 % z ceny Služeb v případě Vkladu alespoň 3.000,- Kč;

 • 12 % z ceny Služeb v případě Vkladu alespoň 5.000,- Kč;

Vklad na účet Člena vedený u MAKAK, na který je navázána Členská karta MAKAK („Členský účet“) může být proveden v (i) hotovosti, (ii) prostřednictvím platebního terminálu a/nebo (iii) bezhotovostním převodem dle platebních údajů sdělených.

Nejvyšší možný zůstatek Vkladu na Členské účtu nemůže přesáhnout částku ve výši 30.000,- Kč. Zůstatek Vkladu na Členském účtu nemůže být záporný.

V případě, že dojde k žádosti Člena k ukončení jeho Členství, je MAKAK povinna mu vrátit aktuální zůstatek Vkladu, ponížený o 10 % jakožto jednorázovou kompenzaci administrativních nákladů se Členstvím spojených, a to do 30 dnů ode dne ukončení Členství a vrácení Členské karty MAKAK dle toho, co nastane později. Pokud Člen vrátí Členskou kartu MAKAK zničenou a nebo ji nevrátí vůbec, je MAKAK oprávněna po Členovi požadovat úhradu ve výši 50,- Kč jakožto jednorázovou kompenzaci nákladů souvisejících s vydáním Členské karty. Tuto částku je MAKAK oprávněna započíst i vůči aktuálnímu zůstatku Vkladu

V případě, že dojde k ukončení Členství ze strany MAKAK, je MAKAK oprávněna ponechat si zůstatek Vkladu jako jednorázovou kompenzaci administrativních nákladů se Členstvím spojených.

 1. Členská karta MAKAK je nepřenosná a je majetkem MAKAKu. V některých případech může být Člen požádán, aby předložil doklad totožnosti, který jej opravňuje k používání Členské karty MAKAK; v případě odmítnutí předložení dokladu totožnosti mohou být výhody spojené s užíváním Členské karty MAKAK odepřeny.

 2. Ztrátu, krádež a/nebo znehodnocení Členské karty MAKAK je Člen povinen oznámit MAKAK doporučeným dopisem na adresu společnosti a/nebo e-mailem: info@makakarena.cz a/nebo na tel: +420 774 704 759 a/nebo osobně v MAKAK Aréně. V takovém případě bude Členovi nejpozději do 3 pracovních dnů vystavena nová Členská karta MAKAK, kterou si Člen bude moci vyzvednout v MAKAK Aréně. Vystavením nové Členské karty MAKAK není dotčena výše Vkladu na Členském účtu k okamžiku, kdy byla ztráta, krádež a/nebo znehodnocení Členské karty MAKAK prokazatelně oznámeno MAKAK.

 3. Platnost Členské karty MAKAK není časově omezena. Členská karta zaniká k okamžiku ukončení Členství.

 1. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

 1. MAKAK nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu, která by Členovi a/nebo třetím osobám v souvislosti s  užíváním Členské karty MAKAK mohla vzniknout.

 2. Služby v rámci MAKAK Arény jsou poskytovány tak jak jsou a tehdy, jsou-li k dispozici. Člen nemá právo na jakoukoli náhradu škody, zadostiučinění a/nebo jinou kompenzaci v případě, že Služby budou poskytovány s vadami, zpožděními a/nebo nebudou poskytovány vůbec. Člen se vzdává práva na kompenzaci jakékoliv újmy, která by mu v souvislosti s užíváním Členské karty MAKAK mohla vzniknout. To neplatí v případě újmy způsobené ze strany MAKAK Členovi úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Člen může MAKAK kontaktovat prostřednictvím kontaktů uvedených na https://www.makakarena.cz/kontakt.

 2. Tyto Podmínky se řídí českým právem. Definované výrazy mají v těchto Podmínkách význam jim přiřazený.

 1. Tyto Podmínky (či kterákoliv jejich část) nesmí být bez předchozího písemného souhlasu MAKAK postoupeny ani převedeny na třetí osobu. Člen dává MAKAK svůj výslovný souhlas k postoupení či převedení práv a povinností Člena, které vyplývají z těchto Podmínek (či kterékoliv jejich části), na jakoukoli třetí osobu.

 2. V případě, že kterékoliv ustanovení (či jeho část) Podmínek se stane nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, nebude takové ustanovení nebo jeho část v daném rozsahu považována za součást těchto Podmínek; uvedeným není dotčena zákonnost, platnost a/nebo vymahatelnost zbývající části Podmínek. Tyto Podmínky představují úplné smluvní podmínky užívání Členských karet MAKAK a nahrazují veškerá předchozí ujednání těchto se týkajících.

 3. V případě, že se MAKAK rozhodne Členské karty MAKAK zrušit, je Člen oprávněn požadovat navrácení Vkladu v plné výši dle aktuálního zůstatku na Členském účtu.

 4. MAKAK si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv jednostranně změnit, zrušit či je v plném rozsahu nahradit novými smluvními podmínkami. Účinnost změn nastává okamžikem zveřejnění nového znění smluvních podmínek na adrese https://www.makakarena.cz/vseobecne-obchodni-podminky-pouzivani-clenskych-karet-makak.

 5. Užíváním Členské karty MAKAK po zveřejnění nového znění Podmínek vyjadřuje Člen svůj souhlas s aktuálním zněním těchto Podmínek. Pokud s aktualizovaným zněním Podmínek či jakoukoliv jejich částí Člen nesouhlasí, není oprávněn k používání Členské karty MAKAK.

V Jablonci nad Nisou dne 7. 5. 2020

Petr Roubíček, jednatel

MonteSi s.r.o.

Nahoru