VOP používaní členských karet MAKAK

Všeobecné obchodní podmínky používaní členských karet MAKAK

Obecné podmínky :

Provozovatel systému Členských karet (dále také ČK) je

Makak 3000 s.r.o.

Liberecká 480/104, jablonec nad Nisou, 46601

IČ: 08540934 DIČ: CZ08540934

Dále jen Makak aréna.

Tyto podmínky stanoví vzájemná práce a povinnosti Makak arény a členu systému ČK. Na právní vztahy související s členstvím v systému ČK se uplatní český právní řád.

Vydání členské karty poskytuje člen systému ČK souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se svým členstvím v systému ČK, jakož i se zpracováním, používáním a uchovávání svých osobních údajů dle zákona 101/2000 sbírky, pro účely provozu systému ČK.

Zřízení, blokace a zánik účtu zákaznických karet

Zákaznický účet, muže zřídit fyzická osoba, která se tak stane členem systému ČK.

Podmínkou zřízení Zákaznického účtu a vydání členský karty je vyplnění registračního formuláře a složení peněžního kreditu provozovateli, na jehož základě bude vydána členská karta.

Členská karta je nepřenosná, za nakládáni se Členskou kartou odpovídá člen systému ČK.

V případě ztráty čí odcizení karty může člen systému ČK požádat Makak arénu o zablokování zákaznického účtu na tel: 774 704 759, nebo osobně na recepci Makak aréna.

Makak aréna nenese odpovědnost za zneužití ČK, u níž nebylo řádně a včas požádáno o zablokování.

Platnost Zákaznické karty je časově neomezená.

Složený depozit je vratný pouze v případě, že na Zákaznickém účtu nebyl za posledních 12 měsíců zaznamenán žádný pohyb.

Zákaznický účet lze zrušit v případě nulového zůstatku.

Vložení kreditu na zákaznický účet

Člen systému ČK je oprávněn složit ve prospěch svého Zákaznického účtu finanční částku ve výši max. 10.000, KČ výlučně za účelem úhrady ceny služeb.

Platbu lze provést těmito způsoby:

Hotově složením částky na recepci Makak arény.

Platební kartou na recepci Makak arény.

Převodem z účtu – člen systému ČK zašle na email jiri.janous@makakarena.cz údaje se jménem Zákaznického účtu a částkou kreditu, kterou hodlá složit na Zákaznický účet, v odpovědi na email Makak aréna zašle platební dispozice pro provedení platby.

Použití Zákaznického účtu – platba Zákaznickou kartou

Po předložení Členské karty a její načtení obsluhou do systému je možné uhradit z kreditu na Zákaznickém účtu veškeré služby v Makak aréně.

Makak aréna není oprávněná ani povinna ověřovat, zda je držitel členské karty oprávněn s ní nakládat a provádět úhrady. Makak aréna však neprovede platby Členskou kartou, u niž byla řádně v čas nahlášena blokace.

Ceny a slevy

Ceny zvýhodněného vstupného do Makak arény a slevy na zboží v obchodě jsou dány výší vloženého kreditu dle aktuálního ceníku Makak arény, který je k dispozici v Makak aréně a na www.makakarena.cz.

Ochrana osobních údajů

Makak aréna se zavazuje že údaje uvedené v registračním formuláři využije výhradně pro potřeby Makak arény a neposkytne je třetím stranám.

Osobní údaje je možné aktualizovat na recepci Makak arény.

Osobní údaje člena systému ČK jsou chráněny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve změní pozdějších předpisů.

Závěrečná ustanovení

Členu systému ČK nevznikají jakékoli nároky vůči provozovateli z důvodů přiměřených omezení provozu Makak arény nezbytných případech a rozsahu ( sportovní akce atd.).

Provozovatel si vyhrazuje právo doplnění a úpravu těchto všeobecných obchodních podmínek. Pokud člen systému ČK do 1 měsíce od zveřejněni změn nezruší své členství v systému ZK,má se za to, že s novým zněním souhlasí a je jím vázán.

Aktuální verzi všeobecných podmínek je možno najít na webových stránkách www.makakarena.cz a na recepci Makak arény.

Makak aréna může systém Členských karet kdykoli zrušit. V takovém případě vyplatí členům systému ČK zůstatek na Zákaznickém účtu.

Tato pravidla jsou platná od 25.5.2018

V Jablonci nad Nisou dne 1.11.2019

Nahoru